“Urbanized Knowledge Syndrome” คืออะไร?

การวิจัยเชิงสำรวจชี้ให้เห็นว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่สร้างขึ้นสูงมักจะคิดง่ายๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ภูมิภาคชายฝั่งทั่วโลกมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ความหนาแน่นของประชากรในเมืองต่างๆ ตามแนวชายฝั่งมีมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศถึงห้าเท่า ความหนาแน่นเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชายฝั่งได้ง่าย แต่จะเป็นอย่างไรหากการใช้ชีวิตแบบคนเมืองยังบิดเบือนความคิดของผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งของพวกเขาด้วย “ผู้คนเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสังคมชายฝั่งกับระบบทางทะเลอย่างไร” Steven Scyphers ผู้เชี่ยวชาญด้านความยืดหยุ่นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัย Southern Alabama กล่าว “และสิ่งนั้นมีอิทธิพลอย่างไรต่อมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับธรรมชาติและวิธีที่พวกเขาปฏิบัติเพื่อปกป้องมัน” Scyphers เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยที่เปิดเผยในการศึกษาครั้งใหม่ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งที่มีความเป็นเมืองสูงท่ามกลางโครงสร้างพื้นฐานสีเทา เช่น ถนน เขื่อน และคันกั้นน้ำ มีแนวโน้มที่จะคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งด้วยวิธีที่ง่ายกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชานเมือง พวกเขาพบว่าคนเมืองยังมีโอกาสน้อยที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทีมวิจัยสำรวจผู้อยู่อาศัยชายฝั่งประมาณ 1,400...